+31 70 - 737 0905 info@jaw-advocaten.nl

JAW ADVOCATEN

Privacy & AVG

DIT PRIVACYSTATEMENT IS VAN TOEPASSING OP DE ONDERSTAANDE CATEGORIEEN NATUURLIJKE PERSONEN VAN WIE JAW ADVOCATEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT. 

 

 1. Algemeen

JAW Advocaten (voorheen ook bekend onder Janssen Advocatuur Wassenaar), verder te noemen: JAW Advocaten, waarvan de afzonderlijke advocaten hetzij persoonlijk of via een praktijkvennootschap staan ingeschreven staan in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel, hechten belang aan de bescherming van de persoonsgegevens die via het advocatenkantoor JAW advocaten worden verwerkt. Dit privacy statement legt uit hoe de zelfstandig (voor eigen rekening en risico) onder de handelsnaam JAW Advocaten handelende advocaten met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2.Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie JAW Advocaten persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) cliënten;
 • Bezoekers aan het kantoorgebouw van JAW Advocaten;
 • Bezoekers van de website www.jaw-advocaten.nl;
 • Deelnemers aan bijeenkomsten van JAW Advocaten;
 • Sollicitanten;
 • Alle overige personen die met JAW Advocaten contact opnemen of van wie JAW Advocaten persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van eventuele aandeelhouders, medewerkers en student-stagiairs.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

JAW Advocaten verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak- andere persoonsgegevens;
 2. een beroepsaansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar, beroeps- of branchevereniging heeft verstrekt, ten behoeve van de behandeling van een zaak;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van JAW Advocaten of tijdens het lezen van digitale nieuwsbrieven zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. JAW Advocaten heeft en gebruikt, ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als Linkedin, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.

4.Hyperlinks

De website van JAW Advocaten bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen van Twitter en Linkedin. Als op deze knoppen worden geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. JAW Advocaten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is JAW Advocaten verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe Twitter en Linkedin met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de privacystatement van deze platformen.

 1. Doeleinden verwerking

JAW Advocaten verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. Het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft en de sanctiewet);
 3. Het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;
 4. Het onderhouden van contact, door toezending van de kantoornieuwsbrief, uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 5. Het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde cliënten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntprofielen aan te leggen;
 6. Het evalueren van een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar), aan de hand van door deelnemers ingevulde evaluatieformulieren;
 7. Het verbeteren van de kantoorwebsite [JAW-advocaten.nl];
 8. Het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de kantoorwebsite voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 9. Het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
 10. Rechtsgrond: 
 1. JAW Advocaten verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden: toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. Uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (Raad voor Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappij e.d.);
 3. Een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;
 1. Verwerkers

JAW Advocaten kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van JAW Advocaten persoonsgegevens verwerken. JAW Advocaten sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. JAW Advocaten maakt gebruik van een automatiseerder die de IT-omgeving van kantoor beheert en beveiligt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

JAW Advocaten deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een gerechtelijke procedure (zoals met een gerechtelijke instantie of (de advocaat van) de wederpartij), het sluiten van een overeenkomst (zoals (de advocaat van) de andere contractspartijen), het declareren van de dienstverlening (zoals aan de Raad voor rechtsbijstand of een verzekeraar) of naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak (zoals een deurwaarder). Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten. JAW Advocaten deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 1. Doorgifte buiten de EER

JAW Advocaten geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt JAW Advocaten ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 1. Bewaren van gegevens

JAW Advocaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is.  JAW Advocaten hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • Papieren werkdossier: 7 jaar na afronding van de zaak;
 • Digitaal zaakdossier: 7 jaar na afronding van de zaak;
 • (Financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • Gegevens van sollicitanten: 8 weken na afronding van de sollicitatieprocedure, doch gegevens als bedoeld onder 8.5: 5 jaar;
 • Bezoekers van de website en ontvangers van nieuwsbrieven van JAW Advocaten: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website respectievelijk na uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 • Wijzigingen privacy statement

JAW Advocaten kan dit privacystatement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van JAW Advocaten gepubliceerd en van versienummer voorzien. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 1. Rechten, vragen en klachten

Een betrokkene heeft het recht JAW Advocaten te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een betrokkene kan hierover contact opnemen met JAW Advocaten door een e-mailbericht te sturen naar info@ jaw-advocaten.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop JAW Advocaten persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met JAW Advocaten door een e-mailbericht te sturen naar info@jaw-advocaten.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).