+31 70 - 737 0905 info@jaw-advocaten.nl

Geschillencommisie Advocatuur

 

JAW Advocaten heeft zich vrijwillig verbonden aan de Geschillencommissie Advocatuur. Deze commissie fungeert als een onafhankelijk orgaan, opgericht door de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB).

Mocht u een klacht hebben betreffende de kwaliteit van onze dienstverlening, dan staat het u vrij deze bij de Geschillencommissie in te dienen. Voordat u deze stap neemt, is het echter vereist dat u ons schriftelijk informeert over uw klacht. Als het u en uw advocaat niet lukt om samen tot een oplossing te komen, heeft u de mogelijkheid uw klacht binnen 12 maanden na ontvangst van de schriftelijke reactie van uw advocaat in te dienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Indien de termijn voor het indienen van de klacht is verstreken, kan de Commissie op verzoek van de advocaat besluiten uw klacht niet inhoudelijk te behandelen. Dit verzoek wordt niet gehonoreerd indien de Commissie van oordeel is dat het overschrijden van de termijn u niet kan worden verweten.

Het is ook mogelijk voor uw advocaat om een geschil aan de Geschillencommissie Advocatuur voor te leggen.

De Geschillencommissie Advocatuur beslist middels een arbitraal vonnis voor zakelijke cliënten of een bindend advies voor particuliere cliënten. De commissie is bevoegd om te oordelen over klachten aangaande de kwaliteit van de dienstverlening door de advocaat en over de declaratiehoogte, evenals over schadeclaims tot een maximum van 10.000 euro. Voor hogere schadeclaims is voorlegging aan de Geschillencommissie alleen mogelijk indien u de claim expliciet beperkt tot maximaal 10.000 euro en schriftelijk afstand doet van het meerdere.

De Geschillencommissie volgt het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat van toepassing is op het moment van het indienen van de klacht. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen beroep mogelijk.

Voor meer informatie over de Geschillencommissie Advocatuur kunt u terecht op www.geschillencommissie.nl en/of www.advocatenorde.nl. Aanvullende informatie is ook op te vragen bij de Geschillencommissie zelf of bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Contactgegevens:

Geschillencommissie Advocatuur Postbus 90600, 2509 LP Den Haag Telefoon: 070-310 53 10 Fax: 070-3658814

Nederlandse Orde van Advocaten Postbus 30851, 2500 GW Den Haag Telefoon: 070-3353543 Fax: 070-3353531